ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกษธีระกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1

ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference