ผอ.สพม.37 ให้การต้อนรับองคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา

ผอ.สพม.37 ให้การต้อนรับองคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยนายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รอง ผอ.สพม.37 ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบปะนักเรียนทุนพระราชทาน และรับฟังการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่แรม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และในวันเดียวกันนี้ เวลา 12.00 น. ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 , นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รอง ผอ.สพม.37 , นางจิราพร วงศ์ชัยพาณิชย์ ผอ.โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา และคณะ ได้ให้การต้อนรับองคมนตรี พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา พร้อมกับพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน และรับฟังการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ณ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Facebook สพม.37 : ผอ.สพม.37 ให้การต้อนรับองคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ