สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพม.35

นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, นายชนะ สุ่มมาตย์  ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมในฐานะโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม/ภาพ