ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่  1  ธันวาคม  2561  ณ  ห้องราชาวดี  สวนป่ารีสอร์ท  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 และ 3 ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และยกระดับคุณภาพการศึกษา  จำนวน  9  โรง  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี  โรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา)  โรงเรียนบ้านหนองพลวง  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ  โรงเรียนบ้านขนาด  โรงเรียนบ้านจารย์  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  โรงเรียนบ้านตะคร้อ  และโรงเรียนบ้านคลอง  (จำนวนทั้งสิ้น  92  คน) ซึ่งกิจกรรมปฏิบัติการครั้งนี้พัฒนาครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ด้านการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)  สำหรับข้าราชการครู  และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  3  ด้าน  13  ตัวชี้วัด  วิทยากรให้ความรู้  ดร.จำรัส  สอนกล้า  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สร.1