ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face (YouthTubers)”

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ส. จัดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone, No New Face (YouthTubers)” เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ผ่านกิจกรรมบนสังคมออนไลน์ และขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมประกวดวิดีทัศน์สั้น (Short Clip) รายละเอียดดังแนบ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04277/ว648 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเอกสารแนบ