สพฐ. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในตําแหน่งครูผู้ช่วย สพม.31

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในตําแหน่งครูผู้ช่วย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะต้องมีความพร้อม มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อการพัฒนาของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ หลังจากมีการเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เป็นครูที่ดี มีอุดมการณ์ความเป็นครู มีความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วยให้เป็นผู้มีความพร้อมในฐานะครูผู้ช่วย สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในตําแหน่งครูผู้ช่วยครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31) ซึ่งมีครูผู้ช่วยในสังกัด สพม.31 เข้ารับการอบรม จำนวน 210 คน ระยะเวลาในการจัดอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม เดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศนท.สพฐ. / รายงาน