ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครอง

สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาได้จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฏหมายปกครอง หลักสูตร “กฏหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง” ผู้สนใจสามารถดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครอง