สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ทสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ก่อนเข้าประชุมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ และคำปฏิญญาการต่อต้านทุจริต สพป.สิงห์บุรี “พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษาของ สพป.สิงห์บุรี การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการะคุณทางการศึกษา การมอบเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี) การมอบเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงาน ดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับทอง จำนวน 3 โรงเรียน ระดับเงินจำนวน 6 โรงเรียน การมอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC” ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (สภานักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส) การมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ครั้งที่ 1 (โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส) และการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา ตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ต่อด้วยการนำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของผู้บริหารสถานศา แล้วประชุมตามวาระฯ และสรุปการประชุมโดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี / ปิดการประชุม

คณิตฐา คำภาค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
คณิตฐา คำภาค