สพม.3 จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และสมาชิกชมรมจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกอบด้วย ลานเอนกประสงค์ ลานจอดรถใต้อาคาร และ อุโบสถวัดเพลง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 รวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น ชมรมจิตอาสา เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสพม.3 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมจิตอาสา จำนวน 20 คน วางแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ทั้งในโอกาสสำคัญและวันสำคัญต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมทุกคน ข่าว : กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3 / ภาพ : นันทพันธ์ เรืองจันทร์ จนท.กลุ่มนโยบายและแผน