จิตอาสา สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมปลูกป่าชายเลน ป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

24 ก.ค. 2563 09.00 น. นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าพร้อมกันทั่วประเทศ โดยให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ในส่วนของ สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้บุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนร่วมโครงการในพื้นที่สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรอย่างต่อเนื่อง ยังความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มนทิชา  แวซอเหาะ      ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี       ภาพ/รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th