วิดีทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ด้วยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนาธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้จัดทำวิดีทัศน์แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์ วิธีการรับมือและลดความกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน (Stay safe and healthy while back at school) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้มาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม ซึ่งช่วยหยุดแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

https://youtu.be/wXxjJy7Iyv8

2. สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Top Tips on How to Deal with and Reduce Anxiety during the COVID-19 Pandemic) เพื่อช่วยให้มีความคิดเชิงบวกและมีสุขภาพที่ดี

https://youtu.be/E952grA-Uc4

3. การเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์ (Learning in the Lock-down) เพื่อเสนอเคล็ดลับส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงกักตัวอยู่กับบ้าน