สพฐ. ประชุมปฏิบัติการและสรุปการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สังกัด สพฐ. (ครั้งที่ 2) ภาคเหนือ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอ บูทีค โฮเทล จังหวัดเชียงใหม่ เลขาธิการ กพฐ. (นายอำนาจ วิชยานุวัติ) ได้มอบหมายให้ นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการและสรุปการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สังกัด สพฐ. (ครั้งที่ 2) ภาคเหนือ เพื่อศึกษาแนวทางของปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สังกัด สพฐ. และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นระหว่าง สพฐ. ส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) สังกัด สพฐ. และ สศศ. เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาข้อเสนอการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สังกัด สพฐ.

ศนท.สพฐ. / รายงาน