ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2564-2565

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด สพฐ. ให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2564-2565 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน

รายละเอียดดังแนบ

หนังสือที่ ศธ 04006/ว2618 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563