สพม.14 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายสมชาย รองเหลือ เป็นประธานเปิด“การประชุม         เชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)” โดยมีนายถาวร  เวชจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานในการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบจำนวน 1 โรงเรียนและขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี       (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับ ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริตเพื่อปรับฐานคิดทุกช่วงวัยและร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบในทุกระดับ  สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปใช้ในสถานศึกษา  เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จาก 27 โรงเรียน จำนวน 54 คน   ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จัวหวัดพังงา  เรวดี…ภาพ / ข่าว