กิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดลำปาง

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดลำปาง จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมฯ ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการนกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อวางแผนการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดและในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มี นางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ,นางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ในระดับจังหวัดต่อไป

เกรียงศักดิ์ ยอดสาร
รอง.ผอ.สพม.35/รายงาน-ภาพ