ขยายเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

โดยขยายเวลาการรับสมัคร จาก สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 เป็นขยายเวลาไปจนถึง 31 ก.ค.2563 ดังรายละเอียดนี้ ขยายเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรตันแบบด้านสิทธิมนุษย์ชน ประจำปี2563