การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol Wold Siol Day Award

การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol Wold Siol Day Award โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/wsd-award/en/    รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้ รายละเอียดรางวัลวันดินโลก