สพป.ภูเก็ต รับการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตจากคณะกรรมการ Coaching

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมการ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดยนายสายัณห์ ไกรนรา (ผอ.สพป.กระบี่) ประธานกรรมการ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ (รอง ผอ. สพป.กระบี่) กรรมการ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ (รอง ผอ.สพป.พังงา) กรรมการ  ของ ดร.วันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีนางสาวสุวิภา ก่อตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ในการนี้นายสายัณห์  ไกรนรา ได้มอบแนวคิดสำคัญในการบริหารการศึกษา ว่า “ต้องให้ความสำคัญกับห้องเรียน ใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการทำงาน หน้างานคือนักเรียน การบริหารงานการศึกษามุ่งสร้างคุณภาพกับนักเรียนให้ได้ เพราะนี่คือเป้าหมายหลักของการศึกษา อีกทั้งต้องอาศัยหลักการบริหารที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยต่าง ๆ ฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงองคาพยบในการร่วมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา”

ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต  สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต