สพป.เชียงราย เขต 1อบรมการใช้โปรแกรม 3’s (Student Smart System)เสริมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธาน และนางมาลินี นันต๊ะรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทำพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม 3’s (Student Smart System) ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานแนะแนว ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.63 จำนวน 4 รุ่น รวม 200 คน ให้สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ ทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ระบุลักษณะเด่น พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม อีกทั้งยังเป็นข้อมูลของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการส่งเสริมนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับโปรแกรม 3’s (Student Smart System) ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผอ.ร.ร.บ้านป่าซางเหนือ ได้เป็นผู้พัฒนาระบบและมีการทดลองใช้มาระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทาง สพป.เชียงราย เขต 1 โดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้เล็งเห็นว่าโปรแกรม 3’s จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน มีประสิทธิภาพส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแต่กต่างระหว่างบุคคล จึงได้อนุมัติให้จัดอบรมเพื่อขยายผลการใช้งานโปรแกรม ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดในครั้งนี้