สพป.เชียงราย เขต 1 จัดอบรมครูปฐมวัยหลักสูตรน้ำและอากาศขับเคลื่อนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สพป.เชียงราย เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัยรับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศให้กับโรงเรียนที่ครูปฐมวัยได้เกษียณอายุราชการ ย้าย ลาออก หรือครูที่ได้มาบรรจุใหม่และมีครู รร.ตชด. เทคนิคดุสิต และ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านจะนู เข้ามาร่วมอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการฯของ สพฐ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ ในฐานะผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(LN) และนางสุภาภรณ์ ปัญญานวล ครู ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น(LT)ร่วมกันเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย