สพป.ชัยนาท จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 สพป.ชัยนาท จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้การปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วย จำนวน 87 คน สำหรับการอบรมพัฒนาครั้งนี้ มุ่งเน้นทั้งความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมทั้งความรู้ตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ใหม่ จากคณะวิทยากร โดย รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์ นายประยูร เขียวอินทร์ ผอ.รร.อนุบาลสรรคบุรี และนายสำราญ แพร่หลาย ผอ.รร.วัดศรีมงคล  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท