สพม.35 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ให้คณะครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อให้คณะครู นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สมกับเป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ โดยปรับบทบาท จาก “ครู” เป็น “โค๊ช” ในวันที่ 25 -26กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

โดยมีนางนภาพพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธาน นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กล่าวรายงาน คณะครูที่ร่วมพัฒนามีจำนวน 115 คนจากโรงเรียนในสังกัด อีกทั้งได้วิทยากร มืออาชีพ คือ ท่านรวิพัตร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เจ้าของหลักสูตรฯ และท่านหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ร่วมฝึกอบรมและพัฒนาครูครั้งนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

พลอยไพลิน นิลกรรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงกร