สพม.35 ตรวจสอบภายใน ปี 2563 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 นำโดยนางอุดม ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวมัณฑณา ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าทำการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

กนกวรรณ สมวงศ์

หน่วยตรวจสอบภายใน/รายงาน-ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์