สพม.35 พัฒนาครูสู่แนวทางการประเมิน PISA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบการประเมินตามแนวทาง PISA ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Readind Literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปางกัลยาณีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์