คณะกรรมการประเมิน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. ลงพื้นที่ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประเมินเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  คณะกรรมการประเมิน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ. รุ่นที่ ๖ พร้อมทั้งกำกับติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ อำเภอมวกเหล็ก, โรงเรียนบ้านหินซ้อน อำเภอแก่งคอย, โรงเรียนวัดบุรีการาม อำเภอแก่งคอย, โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) อำเภอหนองแค และ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,นางกรกนก  ชุ่มใจศรี  นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมลงพื้นที่

สุกัญญา หมั่นจิตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สุกัญญา หมั่นจิตร์