สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน Workshop on Teaching and Learning English during the COVID-19 Pandemic to Enhance the Quality of Learning ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัน ที่ 29 กรกฎาคม  2563  นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน ให้แก่ครูแกนนำภาษาอังกฤษ จำนวน 42 คน  42 โรงเรียน
โดย นายเสน่ห์  กรแก้ว ผู้อำ นวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อ หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดทำสื่อ นวัตกรรมโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐานในบริบทของ แต่ละโรงเรียน

ด้าน นายเจดีย์ เดชพันธ์ ประธานพิธีกล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูล  เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือโควิด-19  (COVID-19)  เป็นวิกฤติที่กระทบเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก รวมถึงการจัดการศึกษา ได้ปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์แทนการเรียนในห้องเรียนสถานศึกษา วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องในยุค Social distance หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงจำเป็นต้องพัฒนาครูผู้สอน หาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนให้มีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีแรงจูงใจให้จัดทำสื่อ นวัตกรรมโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐานในบริบทของแต่ละโรงเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนยกระดับอย่างต่อเนื่องต่อไป

กิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ 2.  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                            (Communicative Approach) และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
กิจกรรมที่ 3.  แนวทางการสร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 4.  ระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ ครูผู้มีผลงานดีเด่นของโรงเรียน นำเสนอผลงานการใช้สื่อออนไลน์ดีเด่นของโรงเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมที่ 5.  สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยคณะวิทยากร  ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห์ อ.ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด อ.วราพร ขันพล  ศน.เสน่ห์ กรแก้ว ศน.พัชรินทร์  กันวะนา ศน.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศน.พิมสุดา เอี่ยมสกุล ศน.ปฎิภาณ โรจน์รุ่ง