สพป.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สพป.ภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมภิบาลในองค์กร โดยมีนางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานเปิดการอบรม โดยถือโอกาสให้โอวาทว่า “ITA เป็นโครงการที่พูดถึงการป้องกันการทุจริต และบริหารองค์กรให้มีความโปร่งใส ไม่เฉพาะ สพป.ภูเก็ตเท่านั้น แต่รวมถึงโรงเรียนด้วย จึงเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 49 แห่งมาร่วมด้วย โดยหวังว่าผู้บริหารจะไปผลักดันการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุจริต และบริหารสถานศึกษาไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาล” โดยมีพระวิทยากร (พระใบฎีกาปิยะ อัต ถยุตโต) พระธวัชชัย อิศโร และพระพงศกร  จันทร์แก้ว บรรยายธรรม และความรู้ด้านวินัยในตนเองและสังคม สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในองค์กร ณ ห้องประชุมใบเรือ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต