สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 180 คน โดยมีนายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการฯกล่าวรายงานโครงการฯ รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายและแนวทางการจัดกิจกรรมจากโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านท่าขนอน และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 1 โรงเรียน 1 นวตกรรมต่อต้านการทุจริตโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ผู้นำการประชุมนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2