ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 โดยใช้แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด Measuring the Digital Transformation Development  ตามองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สดช. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ตอบแบบสอบถาม Online ได้ที่

https://bit.ly/ondedigitaloutlook  ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ร่วมตอบแบบสำรวจ การจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563