สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก รุ่นที่ 2

      วันที่  31  กรกฎาคม  2563 นายสมพร  แปไธสง  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รุ่นที่ 2  ซึ่งการอบรมเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มึความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก  โดยมีนางสาวรัชฎาภรณ์  แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดปราจีนบุรี  และนายสวัสดิ์  ไชยุชิต  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2