เชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา” และหัวข้อ “ภาพที่อยากเห็นของระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตรี์ วิจัย และนวัตกรรมในอนาคต”

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  และกำหนดให้มีการจัดประชุมในหัวข้อ “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา” และหัวข้อ “ภาพที่อยากเห็นของระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตรี์ วิจัย และนวัตกรรมในอนาคต” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานในระบบวิจัย วช. จึงขอเชิญ ผู้วิจัย ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0407/ว 5351 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมฯ