สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อพัฒนาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายมานพ  คงเสนา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เพื่อพัฒนาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กในโรงเรียน โดยเน้นส่งเสริม ๘ องค์ประกอบ ดังนี้ ส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน , ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน ร้านค้า ออมทรัพย์ ส่งเสริมการผลิต , จัดบริการอาหารของโรงเรียนตามหลักโภชนาการ ด้วยโปรแกรมแนะนำการจัดสำรับอาหาร Thai School Lunch , ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน , พัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมอนามัยนักเรียน , พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน , จัดบริการสุขภาพนักเรียน , จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เชื่อมโยงทั้งเกษตร โภชนาการและสุขภาพ โดยมี ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมคณะ นายไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานเรื่องการพัฒนางานด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพในเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ดำเนินงานมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๓๕ ปี อย่างประสบผลสำเร็จ ด้วยทรงตระหนักว่า เด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้วิเคราะห์และสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษา ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการตามแนวทางของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือเจ้าฟ้านักโภชนาการ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส”

โครงการโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒ โรงเรียน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการประเมินและคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการเด็กไทยแก้มใส ซึ่งโรงเรียนสามารถไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปเป็นตัวอย่างได้