สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หลัก Boot camp โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp Turbo)

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หลัก Boot camp โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp Turbo) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp Turbo) เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ คือครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 1 คน รวม 96 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ผ่านการอบรมครูแกนนำ การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หลัก Boot camp จำนวน 15 คน