สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency) การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา และการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอนผู้ดูแลระบบ ICT หรือ Website 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน คณะวิทยากรนำโดย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม ICT และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3