สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดโรงอาหาร “วิจิตรอุปถัมภ์” ร.ร.บ้านแม่กรณ์

วันที 31 กรกฎาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวรนนท์ สุดสาคร รองกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบวร อินเตอร์เนชั่นแนล 1996 ทำพิธีเปิดป้ายโรงอาหาร “วิจิตรอุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบวร อินเตอร์เนชั่นแนล 1996 โดยนายวิจิตร ไพบูลย์พร เจ้าของกิจการ จำนวน 270,000 บาท อีกทั้งยังได้สนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันเพิ่มให้กับเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ 10,000 บาท ผ่านการประสานของนายขจรศักดิ์ ควรคิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ อบต.แม่กรณ์ ได้เข้ามาช่วยเขียนแบบแปลนมาตรฐานจนสามารถสร้างโรงอาหารหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมคับแคบไม่เพียงพอสำหรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 มีเขตบริการ 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านแม่กรณ์ บ้านเวียงหวาย และบ้านหนองเขียว ปัจจุบันมีนักเรียน 186 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ อาข่า คนไทยพื้นเมือง ซึ่งย้ายติดตามผู้ปกครองมาทำงานในโรงงานในตำบลแม่กรณ์ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น โรงเรียนสามารถสร้างนักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ คุณธรรมสู่สังคมต่อไป