สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๓

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมในโรงเรียนให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังให้ครูเห็นคุณค่าและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุผลสำเร็จตามโครงการที่จัดตั้งขึ้นได้อย่างถูกต้องเป็นวิถีชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายศราวุธ ขุนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พร้อมคณะ จำนวน ๑๙ คน ครูโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า และครูโรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนละ ๒ คน

โครงการโรงเรียนคุณธรรมเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานเดินตามรองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชนคนไทยให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อตั้งกองทุนการศึกษาขึ้น และตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมในรั้วสถานศึกษาให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาที่ไพเราะถูกต้อง การสร้างเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่สร้างอนาคตที่งดงาม เพื่อนำพาชาติไทยให้รอดปลอดภัยสืบต่อไปในอนาคต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้นมาในวันนี้ เพื่อปลูกฝังผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม มุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกให้เกิดขึ้นที่ตัวนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืนเป็นคนดีของบ้านเมืองต่อไป