สพป.กระบี่ สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  ผู้เข้าสอบกว่าหนึ่งพันคน  เน้นความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูผู้สอน สนามสอบโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่  มีนายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ประธานคณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนอุตรกิจ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ
นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 17 อัตรา  9 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และศิลปศึกษา กลุ่มวิชาละ 1 อัตรา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา กลุ่มวิชาละ 4 อัตรา กลุ่มวิชาพลศึกษา และภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาละ 2 อัตรา  รับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2563 มีผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรทั้งสิ้น จำนวน 1,133 คน โดยกำหนดสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   และ ภาค ค.สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563   กำหนดสถานที่สอบ 2 สนาม คือ สนามสอบโรงเรียนอุตรกิจ ผู้เข้าเลือกสรรจากกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ผู้เข้าเลือกสรรจากกลุ่มวิชาสังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และศิลปศึกษา ทั้งนี้  ได้กำชับให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการสอบด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ โดยห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ แต่งกายสุภาพตามสากลนิยม  ทั้งนี้ ในการสอบภาค ก. และ ภาค ข. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อสูท เสื้อคลุมทุกประเภท เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนต่อไป  โดยจะประกาศผลการเลือกสรรภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563