อบรมเชิงปฏิบัติการชซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการชซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 โดยมีนางสาวอุษา ใหญ่ใล้บาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กล่วรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานในเบื้องต้นได้ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครู ที่สามารถแก้ปัญหาการใช้อุปกรณ์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เบื้องต้น ตลอดจนการติดตั้ง การแก้ไขปัญหาการใช้งาน ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ DLTV การแก้ไขปัญหากรณีอุปกรณ์ขัดข้องใช้งานไม่ได้