สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มุ่งเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางสาวกรวิภา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะทำงานการดำเนินงานตาม “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมล้อมหมวก ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3ในการวิเคราะห์ และสร้างศักยภาพ  การอบรมตาม “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ”  มีการดำเนินการในวันที่ 8 , 9 และ10 สิงหาคม 2563 โดยมี นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้คณะทำงาน ซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน