สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้าน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา พร้อมมอบนโยบายชี้แจงและทำความเข้าใจในกระบวนการบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ โดยในช่วงเช้าในพิธีเปิดมีการดำเนินกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน ต่อด้วย ร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์ป้องกันการทุจริต และมีการมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัล(Best Practice) ของบุคลากรและโรงเรียนที่ผลงานดีเด่นตามลำดับ จากนั้นมีการแจ้งข้อราชการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่าง สพป.หนองคาย เขต 1และโรงเรียนในสังกัด ต่อมาเวลา 13.00 น.มีการบรรยาย “วินัยกับการบังคับบัญชาทางปกครอง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่คณะรองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 200 คน