สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมชี้แจงการขยายผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) และประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดทำและนำเข้าข้อมูล Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขยายผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) และประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดทำและนำเข้าข้อมูล Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน สืบเนืองจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน โดยการบูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และได้กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ตลอดจนได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ในช่วง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพฐ.ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานแบบออนไลน์ ( ITA Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๔๓ แห่ง ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต”
แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนรสุจริตเป็นส่วนใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาได้รับทราบ
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๙๕ คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย พวงโต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี เป็นวิทยากร