การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและอัตโนมัติ Nakhonthai Robottic Games 2020

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือและอัตโนมัติ Nakhonthai Robottic Games 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทย ซึ่งจ่าสิบเอกประมวล วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านหุ่นยนต์บังคับมือ และ หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ ให้กับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษา ม้ธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเหนือ และ จำลองการแข่งขันโดยอ้างอิงกติกาสากลจากต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เวทีนานาชาติต่อไป ขอขอบคุณ เอ็ม รีพับบลิ อีว้นท์ จำกัด ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายความร่วมมือด้านหุ่นยนต์ทั่วประเทศไทย ที่ร่วมกันจัดโครงการทีดีอย่างนี้