สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมชี้แจงและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 และบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์