สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2