สพป.พิษณุโลก เขต 2 รุกสร้างเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียน ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเครือข่ายนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่ และนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเรียนจบหลักสูตร โดยมีครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมจำนวน 60 คน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2