สพม.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 77 คน โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำสถานศึกษา สาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินและระดับทอง ปีการศึกษา 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ ระดับทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ระดับทอง ผู้บริหาร ได้แก่ นายสุชีพ บุญวงษ์ ระดับเงิน ครูผู้รับผิดชอบ ได้แก่ นางนาฏพิมล คุณเผือก ระดับเงิน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ระดับเงิน ผู้บริหาร ได้แก่ นายอภิรักษ์ คงทอง ระดับเงิน ครูผู้รับผิดชอบ ได้แก่ นางบุปผา ฉัตรทอง ระดับเงิน โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ระดับเงิน ผู้บริหาร ได้แก่ นางจรุณี รักษาจิตร์ ระดับเงิน ครูผู้รับผิดชอบ ได้แก่ นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตร์ และการมอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย ได้แก่ เด็กชายภัทรดนัย ตู้เจริญ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จ.พระนครศรีอยุธยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,200 บาท (ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ข่าว : กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3)