สพม.3 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว เพื่อรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานกิจกรรมแสดงผลงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว เพื่อรับการประเมินคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว คิดเป็นร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รวมไปถึงเพื่อให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี/ Best ของโครงงานคุณธรรม และแนวทางการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นของนัก้เรียน ซึ่งมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ศึกษานิเทศก์ สพม.3 ตลอดจนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./นักเรียนโรงเรียนละ 3 คน