การประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนคิด (Reflection) ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนคิด (Reflection) ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมี นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม