สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการ Boot Camp

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการ Boot Camp ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการ Boot Camp ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปพัฒนานักเรียน ทุกคน ผู้ประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์ นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์ คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบูรณาการ Boot Camp เป็นอีกเรื่องที่สำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้นักเรียนทุกคนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการ Boot Camp ขึ้นมาในวันนี้