สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร (รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วยและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา(20 ศูนย์ฯ) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย “การประกวดบทกลอง Power one”ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลฯ รวม 7 ราย  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1 และมอบหมายให้นายเสงี่ยม  ทองละมุล   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการประชุมฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือ และมอบนโยบายต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป